opc_loader

Menu

Print deze pagina:

 

            VOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van plentycarparts.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van plentycarparts.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door plentycarparts.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van plentycarparts.nl zijn vrijblijvend en plentycarparts.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door plentycarparts.nl plentycarparts.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt plentycarparts.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per Ideal, paypal, mistercash/Bancontact enz. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van plentycarparts.nl
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door plentycarparts.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien plentycarparts.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van plentycarparts.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is plentycarparts.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door plentycarparts.nl

Artikel 4. Levering

4.1 De door plentycarparts.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Bumper/Plaatwerkdelen moeten direct na levering gecontroleerd worden op pasvorm/juiste uitvoering, Gespoten onderdelen nemen wij niet retour en zijn niet aansprakelijk voor deze kosten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan plentycarparts.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door plentycarparts.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 plentycarparts.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u plentycarparts.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft plentycarparts.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan plentycarparts.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het artikel en de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw  eigen rekening komen.

7.4  Bumper/Plaatwerkdelen moeten direct na levering gecontroleerd worden op pasvorm/juiste uitvoering, Gespoten onderdelen nemen wij niet retour en zijn niet aansprakelijk voor deze kosten.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien plentycarparts.nl producten aan de afnemer levert, is plentycarparts.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop plentycarparts.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door plentycarparts.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door plentycarparts.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en plentycarparts.nl, dan wel tussen plentycarparts.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en plentycarparts.nl , is plentycarparts.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van plentycarparts.nl

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft plentycarparts.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat plentycarparts.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan plentycarparts.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.3 Mocht er onverhoopt iets niet passen of verkeerd geleverd zijn kan plentycarparts.nl niet aansprakelijk gehouden worden voor werkuren of arbeidsuren, Wij proberen met zorg een passend onderdeel te leveren, is dit niet het geval en is dit aantoonbaar dan mag dit onderdeel terug zonder problemen, Kosten van verzending bij aantoonbare fout plentycarparts.nl, kosten ook voor plentycarparts.nl, zo niet verzendkosten klant.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan plentycarparts.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is plentycarparts.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan plentycarparts.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door plentycarparts.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat plentycarparts.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met plentycarparts.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door plentycarparts.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 plentycarparts.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Kosten van verzenden zijn voor de kopende partij, bij retourzending betalen wij het bedrag van de artikelen, niet de extra gemaakt verzendkosten

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.